پنج‌شنبه 5 خرداد 1401

 

فرم های عضویت

تقاضای عضویت جدید

تقاضای صدور کارت شناسایی پروانه (113-T)

تقاضای تمدید عضویت (110-T)

فرم های پروانه اشتغال

تقاضای صـــدور پروانه اشتغال (111)

تقاضاي تمـــديد پروانه اشتغال (114)

منشور اخلاقی

فرم های پروانه مراکز

تقاضای تاسیس مرکز - حقیقی (112)

تقاضای تاسیس مرکز - حقوقی (112-1)

تقاضای تمـدیـــد پروانه مرکز(115)

 

 

فرم تعهد نامه اخلاقی روان شناسان و مشاوران