پنج‌شنبه 9 تير 1401

اعضای شورای مرکزی دوره اول

اعضای شورای مرکزی دوره دوم

اعضای شورای مرکزی دوره سوم

روان شناسان
دکتر عباسعلی اللهیاری
دکتر غلامعلی افروز
دکتر کیانوش هاشمیان
دکتر حمید پورشریفی
دکتر حسن پاشا شریفی
دکتر علی فتحی آشتیانی
مشاوران
دکتر شکوه نوابی نژاد
دکتر باقر ثنائی ذاکر
دکتر بهروز بیرشک
دکتر عبدالله شفیع آبادی
دکتر سیمین حسینیان
هیات بازرسان
دکتر ولی الله فرزاد
دکتر احمد علی پور 
دکتر فریدون یاریاری
نمایندگان وزارتین
دکتر فریبرز درتاج ( نماینده وزارت علوم تحقیقات و فن آوری)
دکتر احمد نوربالا
دبیر شورا
دکتر امین رفیعی پور 

اعضای شورای مرکزی دوره چهارم

روان شناسان
دکتر عباسعلی اللهیاری
دکتر غلامعلی افروز
دکتر حسن پاشا شریفی
دکتر محمد حاتمی
دکتر فریبرز درتاج
دکتر محمد علی بشارت
مشاوران
دکتر شکوه نوابی نژاد
دکتر باقر ثنائی ذاکر
دکتر عبدالله شفیع آبادی
دکتر سیمین حسینیان
دکتر بهروز بیرشک
هیات بازرسان
دکتر جواد خلعتبری
دکتر ناصر صبحی قراملکی
دکتر علیرضا آقایوسفی
نمایندگان وزارتین
دکتر حسین اسکندری ( نماینده وزارت علوم تحقیقات و فن آوری)
دکتر سامان توکلی
دبیر شورا
-